Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2012

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2012

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2012

Mão Veneers 2/4


Kỹ thuật mới !
- Sửa soạn 2/4 thân răng.
- Đặc biệt mặt lưỡi chỉ sửa soạn 1/3 thân răng nhưng vẫn đảm bảo được sự lưu giữ của mão Veneers.
- Thân răng tiết kiệm mô răng hơn.
- Thân răng cứng hơn nhờ vào lớp men mặt trong lưỡi.

Thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2012

Video răng sứ

Tụt nướu chân răng